Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

AUTOSCHADE-HERSTELLERS B.V.

Postbus 6514
6503 GA NIJMEGEN
Tel: 0031 24 - 357 20 37
Fax: 0031 24 - 358 42 00
info@autoschade-herstellers.nl
www.autoschade-herstellers.nl
IBAN nummer: NL28ABNA 056415225.
KvK Gelderland 09184598

 

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN AUTOSCHADE-HERSTELLERS B.V.

Reiskosten
Inlener betaalt alleen reiskosten als werknemer met zijn privé auto voor de inlener moet rijden.
 
Reistijdvergoeding
Alleen als werknemer tijdens reguliere werktijden voor inlener moet rijden van project naar project.
 
Proeftijd
De eerste werkdag geldt als proeftijd. Indien de kandidaat niet aan uw verwachtingen voldoet, factureren wij deze gewerkte uren niet. Wij bieden u de gelegenheid de kandidaat om te wisselen voor een andere, indien beschikbaar.
Na deze eerste werkdag gelden de bepalingen zoals vermeld staan in deze inleenovereenkomst.
 
Facturering
Per week op basis van nacalculatie, dan wel van door inlener akkoord bevonden uren declaratieformulieren. Inlener wordt in de gelegenheid gesteld om een door hem akkoord bevonden handtekeningenlijst voor aanvang aan Autoschade-Herstellers te overleggen ter verificatie.
Inlener verplicht zich om de door hem of namens hem afgetekende urenlijsten als voor akkoord te beschouwen. Nadien is er geen discussie meer mogelijk over  al dan niet akkoord bevonden urenlijsten.
Deze urenlijsten worden door inlener uiterlijk op zaterdag van de week waarin de uitzendkracht(-en) zijn/hun werkzaamheden hebben verricht door gefaxt naar faxnummer 0031 24 - 358 42 00 van Autoschade-Herstellers B.V..

Uitzending
De uitzendkracht is in dienst van Autoschade-Herstellers B.V..Vanaf het moment dat uitzendkracht zich bij inlener meldt tot het einde van de uitzendperiode staat de uitzendkracht onder toezicht van inlener. Gedurende deze periode is de inlener verantwoordelijk voor alle gevolgen van hetgeen de uitzendkracht in de uitoefening van de werkzaamheden doet of nalaat te doen, al dan niet met opzet of in overeenstemming met de door de inlener gegeven instructies.
Inlener dient zich ten opzichte van de uitzendkracht te houden  aan de terplaatse geldende regel- en wetgeving.
Inlener zal al de geldende veiligheidsregels in acht nemen en deze ook laten uitvoeren en controleren om de veiligheid van onze werknemers te waarborgen.
 
Aansprakelijkheid
Autoschade-Herstellers B.V. is tegenover inlener niet aansprakelijk voor de vergoeding van enige schade, verlies of kosten die ontstaan door toedoen of nalaten van de uitzendkracht of die anderszins bij de uitvoering van deze overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende overeenkomsten van derden tot vergoeding van dergelijke schade en/of kosten.
 
Betalingsvoorwaarden
Factuurbedragen dienen binnen 14 dagen overeenkomstig de op de factuur aangeven wijze te zijn voldaan. Alle prijzen in deze opdrachtbevestiging zijn exclusief 19%  omzetbelasting.
Als betalingen langer dan 90 dagen uitblijven, is inlener aan Autoschade-Herstellers B.V. over het dan totaal openstaande saldo, de op dat moment gehanteerde wettelijke rente verschuldigd.
 
Concurrentiebeding
Het inlenende bedrijf is niet gemachtigd om de uitzendkracht c.q. detacheringskracht, welke door Autoschade-Herstellers BV aan u wordt uitgeleend, gedurende een periode vanaf de ingangsdatum van deze overeenkomst tot 6 maanden na beëindiging daarvan, over te nemen of in te lenen via een ander uitzend- c.q. detacheringbureau, zonder toestemming vooraf van Autoschade-Herstellers B.V..
Bij het in gebreke blijven van het inlenende bedrijf is Autoschade-Herstellers B.V.
gerechtigd om een dwangsom van € 15.000.= persoon te vorderen van het inlenende bedrijf.
 
Acceptatie
Wij verzekeren al onze inleenbedrijven bij een kredietverzekeraar. Uitvoering van de opdracht geschiedt onder voorbehoud van acceptatie van uw onderneming door onze kredietverzekeraar.
 
Ondertekening
Autoschade-Herstellers B.V. verzoekt inlener (bij voorkeur tenminste 1 week ) voor de geplande aanvang van het inlenen van vermelden arbeidskracht deze opdrachtbevestiging ondertekend te retourneren.
Indien de levering reeds geschiedt alvorens deze opdrachtbevestiging getekend retour is ontvangen , gelden de voor zover bedoelde en genoemde leveringsvoorwaarden van deze opdrachtbevestiging en mag door Autoschade-herstelers B.V. worden aangenomen dat het inleenbedrijf akkoord gaat met alle voorwaarden zoals omschreven op[ de pagina’s 1/3, 2/3 en 3/3.
 
Opzegging
De inlener informeert Autoschade-Herstellers BV ruimschoots (minimaal 5 werkdagen) van te voren over het aflopen van de inleenperiode. Dit kan zowel per reguliere post alsmede per fax te geschieden.
 
Slotbepaling
Op deze overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing.

 

 

 

 

 

 

 

   
sitemap